Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

dle ustanovení § 51 občanského zákoníku

Tato Smlouva upravuje vztah mezi Michalem Foistem, se sídlem Luční 208, Horšovský Týn, 34601, IČO: 69254303 DIČ: CZ7808122003, jakožto poskytovatelem konzultačních a servisních služeb v oblasti výpočetní techniky na straně jedné (dále jen jako „Poskytovatel“) a Klientem, jakožto příjemcem těchto služeb v oblasti výpočetní techniky, na straně druhé (dále jen jako „Klient“). Klient a Poskytovatel mohou být společně označováni též jako „Smluvní strany“.

1. Předmět smlouvy

Tato Smlouva je uzavřena za účelem poskytování servisních a konzultačních služeb, které Poskytovatel realizuje pro Klienta pomocí vzdáleného připojení k počítači. Servisní služby jsou poskytovány formou jednorázových servisních zásahů.

K plnění servisních a konzultačních služeb je třeba následujících kroků:

1) Klient provede objednávku servisních nebo služeb dle Odstavce 2
2) Poskytovatel skonzultuje s klientem jeho požadavek a provede servisní nebo konzultační službu službu dle Odstavce 3
3) Klient provede platbu servisní služby dle Odstavce 4

Poskytovatel nabízí pro každého Klienta:

Analýzu počítače Klienta dle Odstavce 3, bodu 5 a zároveň garanci, že Klient není povinen provést úhradu servisní služby, pokud nebyl úspěšně vyřešen jeho požadavek dle Odstavce 3, bodu 6

2. Objednávka

2.1 Klient může objednat konzultační nebo servisní služby na webové stránce http//pcrada.cz, na telefonním čísle poskytovatele nebo pomocí emailu info@pcrada.cz.

2.2 Aktuální informace o nabídce a cenách servisních služeb lze najít na webové stránce https://pcrada.cz nebo na telefonním čísle poskytovatele.

2.3 V okamžiku odeslání objednávky dle bodu 2.1 dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Smluvními stranami, který se řídí touto smlouvou. Odesláním objednávky akceptuje Klient tuto smlouvu a prohlašuje, že se s ní plně seznámil a s podmínkami v ní uvedenými bez výjimky souhlasí.

2.4 Klient se zavazuje uvést v objednávce emailovou adresu, ke které má klient oprávněný přístup, a na kterou se mu dají doručovat emailové zprávy. V případě, že Klient uvede emailovou adresu s plnou schránkou, nebo emailovou adresu, ke které nemá oprávněný přístup nebo doručí-li se zprávy poskytovatele do složky spamu klienta, kde posléze nejsou zprávy přečteny ani zobrazeny, poskytovatel nemá povinnost poskytnout Klientovi servisní nebo konzultační službu. Je-li si vědom klient předem těchto skutečností, měl by dodatečně kontaktovat poskytovatele na telefonním čísle.

3. Specifikace servisních a konzultačních služeb

3.1 Poskytovatel realizuje servisní a konzultační služby za účelem údržby, opravy nebo optimalizace fungování počítače klienta, přičemž tyto služby spočívají zejména v hardwarovém poradenství, úkonech nutných k údržbě počítačů, odstranění škodlivých souborů a aplikací za účelem zabezpečení počítače. Odstranění nepotřebných souborů a aplikací za účelem zrychlení počítače, změny nastavení operačních systémů zákazníka a nainstalovaných aplikací a provedení dalších servisních prací dle požadavků klienta (dále jen „servisní a konzultační služby“).

3.2 Dostupnost servisních služeb Poskytovatele je od 8:00 hod do 17:00 hod , pondělí až pátek.

3.3 Servisní služby jsou poskytovány zejména prostřednictvím vzdáleného přístupu k počítači Klienta, který je realizován pomocí aplikace pro vzdálené připojení. Aplikaci pro vzdálené připojení a veškerý potřebný software pro poskytování servisních služeb zajišťuje Poskytovatel.

3.4 Poskytovatel se vzdáleně připojí na počítač Klienta pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení servisní služby. Toto spojení je jednorázové a může být kdykoliv Klientem ukončeno, a to i v průběhu servisní služby.

3.5 Samotnému poskytnutí servisní služby předchází konzultace s Klientem a analýza počítače v délce trvání přibližně 60 minut, která je Poskytovatelem provedena dle daného balíčku služeb vybraného klientem dle aktuálního ceníku služeb na https://pcrada.cz . Cílem analýzy je diagnostika problému Klienta, která zahrnuje:

kontrolu nainstalovaných aplikací
kontrolu automaticky spouštěných procesů po startu systému
kontrolu vybraných částí registrů
kontrolu systémových ovladačů daného počítače
kontrolu běžících procesů

3.6 Poskytovatel negarantuje vyřešení požadavku Klienta. V případě, že nedojde k vyřešení požadavku Klienta, provede Poskytovatel opravný servisní zásah dle Odstavce 6, Bod 1. Skutečnost, že požadavek klienta nebyl úspěšně vyřešen je Klient povinen Poskytovateli sdělit nejpozději do 24 hodin ode dne poskytnutí servisní služby. V případě, že nedojde k vyřešení požadavku Klienta ani po provedení opravného servisního zásahu, nevzniká Klientovi závazek uhradit cenu za servisní a konzultační službu. O skutečnosti, že nedošlo k vyřešení požadavku Klienta ani po provedení opravného zásahu, je Klient povinen informovat Poskytovatele nejdéle do 24 hodin od provedení opravného servisního zásahu.

3.7 Po ukončení servisní služby zašle Poskytovatel Klientovi:

email nebo skype chat nebo interní chatovou zprávu aplikace pro vzdálené připojení informující Klienta o dokončení servisní služby
email s daňovým dokladem ve formátu PDF pro uhrazení servisní služby (v případě, že byl úspěšně vyřešen požadavek Klienta)

3.8 Pro využití servisní a konzultační služby je třeba ze strany Klienta stáhnout a spustit Klientskou aplikaci pro vzdálené připojení k technikovi, jejíž stažení bude Klientovi nabídnuto ihned po odeslání objednávky dle bodu 2.1

3.9 V případě, že bude mít Klient technické potíže se vzdáleným připojením dle bodu 3. 8, Poskytovatel poskytne Klientovi asistenci na telefonu nebo servisní výjezd dle ceníku na https://pcrada.cz .

3.10 Pro využití servisní služby je ze strany Klienta nutné mít počítač:

s funkčním připojením k internetu se stabilní rychlostí minimálně 512 kb/s
s operačními systémy Microsoft Windows
s velikostí operační paměti nejméně 1 GB RAM
a jehož aktuální výkon i technický stav umožňuje provedení servisní služby

3.11 Komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem v průběhu poskytování servisní služby bude realizována přes tyto komunikační kanály:

živý chat v rámci aplikace pro vzdálené připojení – primární kanál pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem
skype – pokud klient používá
telefon – pro asistenci Klientům, kteří nebudou moci nebo ochotni z jakéhokoliv důvodu komunikovat přes živý chat či v rámci restartování počítače klienta
e-mail – určen výhradně pro zaslání informací viz bod 3.10, případně pro zaslání návodů či programů, pokud nastanou komplikace v průběhu poskytování servisní nebo konzultační služby

4. Platební podmínky

4.1 Smluvní ceny za servisní služby jsou uvedeny v cenové nabídce Poskytovatele. Cenová nabídka služebje zveřejněna na webové stránce poskytovatele https://pcrada.cz . V případě specifických požadavků ze strany Klienta se může výsledná cena servisní služby lišit od cen uvedených na webové stránce. Klient prohlašuje, že se s cenovou nabídkou seznámil a plně s ní souhlasí.

4.2 Po ukončení servisní služby je Klientovi zaslán daňový doklad s výslednou cenou na e-mail klienta použitý při objednávání servisních a konzultačních služeb. Na daňovém dokladu je uvedeno číslo účtu, kód banky, variabilní symbol a výsledná cena za servisní službu. Daňový doklad má splatnost 7 dní ode dne provedení servisní služby.

4.3 Klient není povinen provést úhradu servisní služby v případě, že není úspěšně vyřešen jeho požadavek dle bodu 3.6.

4.4 Klient může pro úhradu servisní služby využít platební kanály uvedené na webové stránce Poskytovatele.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout servisní službu dle specifikace v Odstavci 3.

5.2 Klient se zavazuje uhradit servisní službu dle platebních podmínek v Odstavci 4. Klient není povinen hradit servisní službu pouze v případě, že nebyl vyřešen požadavek Klienta dle bodu 3.6.

5.3 Klient se zavazuje poskytnout součinnost pro vzdálené připojení k technikovi a provedení servisní služby. Pokud Klient neposkytne součinnost, Poskytovatel nemá povinnost mu poskytnout servisní službu.

5.4 V případě, že Klient neuhradí cenu za servisní služby dle platebních podmínek v odstavci 4, má Poskytovatel právo, nikoliv však povinnost, Klienta písemně vyzvat k uhrazení ceny za servisní služby. Pokud takto učiní, Klient bere na vědomí výdaje s takovýmto úkonem spojené, které činí 149,- Kč a zavazuje se tyto výdaje uhradit spolu s cenou za servisní služby.

5.5 V případě, že Klient neuhradí cenu za servisní služby, vzniká Poskytovateli právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky, za každý den prodlení platby, která je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

6. Záruka a reklamace

6.1 Poskytovatel poskytuje záruku na servisní službu v délce trvání 20 dnů ode dne provedení servisní služby.

6.2 Reklamaci nebo stížnost může Klient uplatnit telefonicky na čísle e-mailem na adresu reklamace@pcrada.cz . Klient má povinnost doložit při podání reklamace nebo stížnosti popis reklamované vady.

6.3 O výsledku reklamace je Klient informován nejdéle do 24 hodin od přijetí reklamace.

7. Mlčenlivost, ochrana osobních dat a odpovědnost za škodu

7.1 Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo shromažďovat a uchovávat údaje, které Klient uvede při objednávce, na webových stránkách Poskytovatele https://pcrada.cz nebo během komunikace s Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím stranám s výjimkou údajů uvedených v bodě 7.3.

7.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo zveřejňovat hodnocení servisní služby, které Klient vyplní po ukončení servisního požadavku. Zveřejněné údaje o hodnocení servisní služby zahrnují pouze jméno a příjmení Klienta a komentář Klienta. Žádné další údaje Klienta nejsou zveřejněny.

7.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo pořizovat videozáznam v podobě nahrávání plochy Klienta v průběhu poskytování servisní služby a shromažďovat diagnostická data anonymní povahy z počítače Klienta. Tato data použije Poskytovatel pouze interně pro účely zkvalitnění služeb či v případných vzniklých soudních sporech.

7.5 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých datech osobního charakteru na počítači Klienta, se kterými přijde během poskytování servisních služeb do styku, a nebude tato data žádným způsobem shromažďovat ani uchovávat, s výjimkou dat uvedených v bodu 7.4.

7.6 Poskytovatel odpovídá za škody způsobené v průběhu poskytování servisní služby, pokud byla škoda prokazatelně způsobena vinou Poskytovatele, a to pouze do výše ceny servisní služby.

7.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za:

škody způlsobené klientem v průbehu servisního zásahu
škody způsobené hardwarem nebo vadami hardwaru Klienta
škody způsobené softwarem nebo vadami softwaru Klienta
škody způsobené vadami, které se projevovaly už před započetím poskytování servisní služby
škody způsobené užíváním nelegálního softwaru nebo návštěvou webových stránek s nelegálním nebo škodlivým obsahem
škody způsobené viry, spamem nebo dalšími infekcemi nebo škodlivými programy
škody způsobené ztrátou nebo poškozením dat
škody způsobené ušlým ziskem

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud jakýkoliv termín, závazek, podmínka nebo ustanovení této smlouvy bude posouzen jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce jako neplatný, nulitní nebo nevymahatelný, pak zbytek ustanovení této smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti a nebude žádným způsobem dotčen, poškozen nebo zneplatněn a smluvní strany nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením podle této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

8.2 Poskytovatel si vyhrazuje měnit tuto smlouvu bez předchozího upozornění Klienta. Nejnovější a platná verze smlouvy se nachází vždy na webové stránce Poskytovatele https://pcrada.cz

8.3 V případě sporů vzniklých z této smlouvy je dána věcná příslušnost českých civilních soudů.

8.4 Klient výslovně prohlašuje, že se seznámil s celým textem této smlouvy a s tímto souhlasí. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a je tedy nutné k těmto DPH ve výši 21% připočíst.